ZÁZRAK SKUTEČNÉHO SETKÁNÍ (Magic of Real Encounter)

09.11.2018 13:21
4. - 6. 1. 2019, Buchov
English version is below.
 
Přibližme se díky hlubokému sdílení v kruhu nejen k ostatním, ale především sami k sobě.
 
Kvůli zraněním, odmítnutí a dalším bolestem, kterých se nám dostalo v minulosti v našich vztazích, se bojíme riskovat vlastní bezradnost a zranitelnost. Žijeme pak často schováni pod maskami, předstíráme, bojujeme a ve výsledku se cítíme osamělí. 
 
Cesta k autentické a respektující komunikaci vyžaduje naši ochotu vnímat se navzájem, naslouchat si, být upřímný k sobě i ostatním, být otevřený, sdílet sebe a své zkušenosti, i mlčet, když zde není co sdílet. Pak teprve je zde šance v kontaktu s druhými prožít pravdivé hluboké setkání, které ve svém důsledku vede k přijetí, léčení a lásce.
 
 
KDY: 4. – 6. 1. 2019
KDE: Buchov 3, 257 01 Postupice, Czech Republic
CENA: DOBROVOLNÁ odměna za facilitaci + jídlo, ubytování, organizace (1650 Kč) + společné podílení se na nákladech (25 000 Kč, tj. cca 1 000 Kč na účastníka, čím více nás bude, tím to bude levnější).
FACILITUJÍ: Hana Perglerová ČR, Robert Reusing USA (spolupracoval přímo se S. Peckem, ředitel nadace FCE, kterou Peck založil, více o něm níže)
 
 
Přihlašte se do 1. 12. 2018 a ušetřete 500 Kč !
Přihlášení se je platné po zaplacení zálohy 1650 Kč na účet 670100-2213073069/6210 (do poznámky napište své jméno a CB Buchov), při platbě po 1. 12. 2018 jsou náklady na organizaci vyšší, záloha tak činí 2150 Kč.
 
KONTAKT: Hana Perglerová, +420 608 114 553, info@hanaperglerova.cz
 
Vítáme zde i zahraniční účastníky, pro které bude zajištěn překlad.
 
ROBERT REUSING
Jsem facilitátorem Community Building seminářů od 80. let. Byl jsem vyškolen a vybrán M. Scott Peckem a Nadací pro podporu komunit, kterou S. Peck založil - FCE. Byl jsem také ředitelem projektů FCE. Jako ředitel jsem uspořádal veřejné i soukromé workshopy po celém světě. Spolupracovali jsme s různými skupinami jako americká armáda, náboženské organizace a výrobní společnosti v USA, Africe, Evropě a Asii. V současné době žiji v USA a někdy v České republice. Přišel jsem sem, protože jsem byl "zavolán", abych dělal práci Community Building, jak jsem se ji původně naučil. Tato práce se dotkla mého života, stejně jako jsem viděl, že se dotýká jiných životů. Pracuji ve spolupráci s dalšími vyškolenými facilitátory, kteří mají podobné "poslání".
 
 
 
ENGLISH VERSION
We also welcome foreign participants. The workshop will be with translation into English for them.
 
Let's be nearer through the deep circle sharing not only with each other but especially with ourselves.
 
The path to authentic and respectful communication requires our willingness to perceive each other, listen, be honest with each other, be open, share ourselves and our experiences, and keep silent when there is nothing to share. Then there is a chance to be in touch with others to experience a true deep encounter, which in turn results in acceptance, healing, and love.
 
WHEN: 5 – 7 January 2018
WHERE: Buchov 3, 257 01 Postupice, Czech Republic
COST: VOLUNTARY self-assessment + food, accommodation, organization (70 Eu) + common sharing of costs (all costs are 1000 Eur, so it will be around 40 Eur for one participant).
 
 
Registrate until 1. 12. 2018 and safe 20 Eur !
The registration is valid after paying a deposit of 70 Eur to the account 670100-2213073069/6210 (enter your name and CB Buchov in the note), for payment after December 1, 2018, the costs for an organization are higher, the deposit is 90 Eur.
 
CONTACT: Hana Perglerová, +420 608 114 553, info@hanaperglerova.cz
 
 
ROBERT REUSING
I have been a facilitator of Community Building since the 1980's and was trained and selected by M. Scott Peck and the Foundation for Community Encouragement. I was also the Director of Programs at FCE. As Director I arranged both public and private workshops around the world. We have worked with groups as diverse as the US military, religious organizations, and manufacturing companies in the US, Africa, Europe and Asia. Community Building is applicable to all cultures with no particular belief system required. I'm currently living in the US and at times the Czech Republic. I came here because I was "called" to do the work of Community Building as it was originally taught to me. This work has touched my life as well as I have seen it touch other lives. I work in collaboration with other trained facilitators who feel a similar "calling".