Kouzlo skutečného setkání - Magic of Real Encounter

05.01.2018 12:37

5. - 7. 1. 2018, Buchov

English version is below.

SEMINÁŘ VYTVÁŘENÍ KOMUNITY, KTERÝ MĚNÍ TVŮJ ŽIVOT

je o spojení  mezilidských procesů a hlubokého sdílecího kruhu,  ve kterém vás Hana a Matthias budou provázet hlubokou zkušeností skutečného setkání s druhými a především se sebou samým.

Kouzlo skutečného setkání je 3-denní pozvání ke skutečnému setkání se, kde jsou lidé raději ve stavu opravdové komunity oproti přizpůsobování, upozaďování se, boji, soutěživosti, srovnávání,.. To vyžaduje ochotu lidí vnímat se navzájem, naslouchat si, být upřímný k sobě i ostatním, být otevřený, sdílet sebe a své zkušenosti, mlčet, když zde není nic k řečení, i když to je třeba i těžké. Pak je zde šance v kontaktu s druhými prožít skutečné pravdivé hluboké setkání.

KDY: 5. – 7. 1. 2018
KDE: Buchov 3, 257 01 Postupice, Czech Republic
CENA: DOBROVOLNÁ odměna + jídlo + ubytování + společné podílení se na nákladech
KONTAKT: Hana Perglerová, tel. +420 608 114 553,
email info@hanaperglerova.cz, web komunity.webnode.cz
 
Přihlašte se do 1. 12. 2017 a ušetřete 500 Kč!!!
 
 

Vítáme zde i zahraniční účastníky, pro které bude zajištěn překlad.

Vytváření komunity - Community Building Workshop (CBW) vyvinul Scott M. Peck, americký psychiatr a autor bestselleru "Nevyšlapanou cestou". CBW je experiment a dobrodružství, ve kterém znovu-vytváříte sebe a objevujete ostatní. Naučíte se mnoho o skupinové dynamice, komunikaci a především velmi o sobě. Je to otevřený zážitkový skupinový proces, který učí pravdivou, autentickou a udržitelnou komunikaci.

 

ENGLISH VERSION:

THIS COMMUNITY BUILDING WORKSHOP, WHICH CHANGES YOUR LIFE

is a fusion of interpersonal processes and deep sharing circle, in which Hana and Matthias will facilitate the magical deep experience of real encounter with others, and most of all, with yourself.

Magic of Real Encounter is a 3-day invitation to  real encounter, where people are on the stage of true community rather than adaptation, combat, fight, competition, comparing, ... This requires the willingness of the people to observe themselves, listen each other, be honest with one another, be open to oneself and to others, share oneself and own experiences, keep silent, where there is nothing to say and even if it is difficult. Then there is one chance in contact with others have experience of real true encounter.

•WHEN: 5 – 7 January 2018
•WHERE: Buchov 3, 257 01 Postupice, Czech Republic
•COST: VOLUNTARY self-assessment + food + accommodation + together sharing of costs
•FACILITATORS: Mgr. Hana Perglerová, Matthias Backhausen
•CONTACT: Hana Perglerová, phone +420 608 114 553,
email info@hanaperglerova.cz, web komunity.webnode.cz
 
Registrate until 1. 12. 2017 and safe 500 Kč.
 
 
Workshop will be with translation.
 

Community Building Workshop (CBW) developed Scott M. Peck, an American psychiatrist and best-selling author of the book "The wonderful way“, is an experiment and adventure in were you re-create yourself and discover others. You will learn a lot about group dynamics, communication and mostly about yourself. CBW is an experience of open group process that teaches true, authentic and sustainable communication.